Tujuan Hibah Dan Wakaf Dalam Konteks Takaful Ikhlas | 0192625146

Hibah Dan Wakaf

Rumusan Masalah

1.      Bagaimana penjelasan tentang Wakaf?
2.      Bagaimana penjelasan tentang Hibah?
3.      Bagaimana penjelasan tentang Sedekah?
4.      Bagaimana penjelasan tentang Hadiah?

Tujuan

1.      Untuk mengetahui penjelasan tentang Wakaf
2.      Untuk mengetahui penjelasan tentang Hibah
3.      Untuk mengetahui penjelasan tentang Sedekah
4.      Untuk mengetahui penjelasan tentang Hadiah

Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (BNM) dalam mesyuaratnya yang ke 34 bertarikh 21 April 2003 / 19 Safar 1424, telah membuat keputusan mengenai aplikasi konsep hibah bagi pembahagian manfaat Takaful:

  1. Manfaat Takaful boleh dihibahkan kerana ia merupakan hak para peserta. Justeru, para peserta mesti dibenarkan untuk melaksanakan hak-hak mereka berdasarkan pilihan mereka selagi mana ia tidak bertentangan dengan syariah;
  2. Status hibah yang digunakan dalam pelan takaful tidak akan berubah menjadi wasiat, kerana jenis hibah yang digunakan ialah hibah bersyarat di mana hibah yang dibuat ialah tawaran kepada penerima untuk tempoh masa yang tertentu.

Dalam konteks Takaful, manfaat Takaful dikaitkan dengan kematian peserta dan tempoh matang sijil. Jika peserta masih hidup semasa tempoh matang sijil, manfaat Takaful akan dimiliki oleh peserta. Akan tetapi, jika peserta meninggal dunia sebelum tempoh matang, maka hibah akan berkuatkuasa;

  1. Peserta mempunyai hak membatalkan hibah yang dibuat sebelum tempoh matang sijil, kerana hibah bersyarat hanya sempurna selepas berlakunya penyerahan (qabdh);
  2. Peserta mempunyai hak membatalkan hibah yang dibuat kepada seseorang individu dan menyerahkan barang yang ingin dihibahkan itu kepada orang lain atau membatalkan penyertaan dalam Takaful, jika penerimanya mati sebelum tempoh matang; dan
  3. Borang penamaan Takaful perlu diselaras dan dinyatakan dengan jelas status penama sama ada sebagai benefisiari atau pemegang amanah (wasi). Sebarang masalah berkaitan pembahagian manfaat Takaful mestilah dirujuk kepada kontrak yang telah dimeterai. HUBUNGI KLIK DI SINI

Bagi produk-produk Takaful Keluarga yang ditawarkan oleh Takaful Ikhlas, pihak syarikat menyediakan borang cadangan hibah untuk peserta sekiranya mereka bercadang menghibahkan manfaat Takafulnya setelah berlaku kematian peserta.

Namun begitu, nama yang dicadang perlulah terdiri sama ada ibu bapa, pasangan yang sah, anak dan adik-beradik.

 

Walaupun hibah secara asasnya boleh diberi kepada sesiapa sahaja, namun, bagi menjaga dan memelihara kebajikan waris terdekat, pihak syarikat mengkhususkan kategori individu yang ingin dicadangkan sebagai penerima hibah.

Kesan daripada penggunaan akad hibah ialah harta yang telah dihibah terkeluar daripada harta pusaka dan tidak tertakluk kepada pembahagian harta pusaka atau faraid. Selain itu, harta tersebut tidak boleh dituntut oleh ahli waris yang lain.

Melihat kepada keperluan semasa, seharusnya lebih banyak produk yang berasaskan konsep hibah dihasilkan. Ia bagi menjadikan produk-produk tersebut lebih kompetitif dan mampu menandingi produk-produk yang ditawarkan oleh syarikat insurans konvensional.

Justeru, para pengendali Takaful seharusnya mempergiatkan usaha penyelidikan dan pembangunan bagi menghasilkan produk-produk yang bukan hanya kompetitif.

Apa yang paling penting, ia mestilah selaras serta selari dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh syariah.

Apa Itu Hibah Takaful?

Hibah bemaksud hadiah,hibah takaful pula adalah hadiah (pampasan kematian) yang akan diberikan kepada orang yang tersayang (penama) tanpa wasiat & tidak tertakluk kepada hukum faraid jika pemegang takaful itu meninggal dunia.

 

Hukum Hibah

Hukum hibah adalah sunah, yakni jika dikerjakan akan memperoleh pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.[11] Adapun barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya dalam sabda Nabi : “Tidak halal bagi seseorang yang telah memberi sesuatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah atau menarik kembali kecuali orang tuua yang memberi kepada anaknya”.(HR.Abu Daud).[12]

Hikmah Hibah

Terdapat dua hal yang hendak dicapai oleh hibah yakni, Pertama, dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia.  Sedangkan mempererat hubungan silaturrahmi itu termasuk ajaran dasar agama Islam. Kedua, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasam dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial.[13]

 

Apakah Kelebihan Hibah Takaful?

Penama adalah penerima mutlak.

Pampasan tidak perlu melalui prosedur wasiat atau faraid yang rumit & makan masa yang panjang.

Mengelakkan konflik keluarga (perebutan) pampasan,kerana hibah tidak boleh dipertikai & penama akan mendapat pampasan penuh dengan lebih cepat.

Penama boleh diletakkan atas nama sesiapa sahaja walaupun individu tersebut tidak berhak dalam faraid.

Hibah Vs Faraid

Hukum faraid adalah WAJIB. Dengan hibah, pampasan kematian tidak perlu melalui sistem faraid.

JIka berlaku kematian, semua harta & akaun simati termasuk simpanan,asb,epf akan dibekukan sementara bagi memalui proses wasiat atau faraid.

Hibah Takaful (pampasan takaful) sahaj instrumen yang terbaik untuk penama mendapat wang dengan segera untuk meneruskan hidup sementara akaun yang dibekukan dapat dicairkan semula.

Perancangan kewangan Islam bukan semata perancangan kewangan untuk KEHIDUPAN malah juga perancangan kewangan untuk menghadapi saat KEMATIAN.

Jika dalam kehidupan di dunia kita meletakkan matlamat PENDAPATAN PASIF supaya beroleh pendapatan secara pasif tanpa perlu bekerja, maka untuk kehidupan kita di akhirat pula kita perlukan PAHALA PASIF.

PAHALA PASIF diperlukan supaya kita beroleh pahala berterusan selepas mati untuk bekalan kita di akhirat.

Antara cara untuk kita membuat perancangan kewangan AKHIRAT adalah melalui kaedah HIBAH dan WAQAF.

Perancangan HIBAH dan WAQAF sewaktu hidup ini membolehkan kita memberi sedekah kepada badan waqaf atau orang yang disayangi apabila berlaku kematian.

Yang menarik melalui kaedah takaful, WAQAF atau HIBAH boleh dilakukan dengan kos serendah RM100 sebulan dapat memberi HIBAH setinggi RM240,000 selepas kematian!

Yang lebih menarik, melalui HIBAH / WAQAF takaful ini, ia tidak perlu diambil daripada harta pusaka yang kita kumpulkan sewaktu hidup.

 

Kesimpulannya

Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau kumpulan orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dasar hukum wakaf terbagi menjadi dua bagian yakni dasar umum dalam Q.S al-Hajj: 77 dan dasar khusus dalam sabda nabi pada H.R al-Bukhari 2532. Wakaf mempunyai rukun dan syarat. Adapun macam-macam wakaf diantaranya: Wakaf Ahly (wakaf keluarga), Wakaf Khairy (wakaf yang baik) atau wakaf sosial.

Secara bahasa geran adalah pemberian (athiyah), sedangkan menurut istilah hibah iaitu: “akad yang menjadikan pemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela”. Undang-undang hibah adalah sunnah, iaitu jika dilakukan akan mendapat pahala dan jika tidak seimbang.

Bahasa alms berasal dari huruf shad, dal, dan qaf, dan dari unsur ash-shidq yang bermaksud benar atau jujur. Secara etimologi, sedekah adalah kata nama yang digunakan untuk sesuatu yang diberikan. Undang-undang amal disunnahkan dan disyorkan untuk dikeluarkan pada bila-bila masa.

Ganjaran adalah hadiah sesuatu yang bermanfaat dari satu orang kepada yang lain untuk menghormati tanpa mengharapkan hanya untuk mencari kesenangan Allah. Dasar hukum untuk hadiah disyariatkannya adalah firman Allah swt. dan sunnah Rasulullah.

Perancangan HIBAH dan WAQAF

Rasulullah SAW bersabda: “Orang yang mengambil balik hibahnya seperti orang yang menjilat kembali muntahnya”. (riwayat Al-Nasa’i)

Sabda Baginda SAW lagi: “Seseorang tidak boleh meminta balik hibahnya melainkan hibah bapa terhadap anaknya”. (riwayat Al-Nasa’i)

Pelaksanaan Hibah Dan Wakaf Dalam Konteks Takaful


Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagaian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dasar hukm wakaf terbagi menjadi dua bagian yakni dasar umum dalam Q.S al-Hajj:77 dan dasar khusus dalam sabda nabi pada H.R al-Bukhari 2532. Wakaf memiliki rukun dan syarat. Adapun macam-macam wakaf diantaranya: Wakaf Ahly (wakaf keluarga), Wakaf Khairy (wakaf yang baik) atau wakaf sosial.

Secara bahasa hibah adalah pemberian (athiyah), sedangkan menurut istilah hibah yaitu: “akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela”. Hukum hibah adalah sunah, yakni jika dikerjakan akan memperoleh pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.

Sedekah secara bahasa berasal dari huruf shad, dal, dan qaf, serta dari unsur ash-shidq yang berarti benar atau jujur. Secara etimologi, sedekah ialah kata benda yang dipakai untuk suatu hal yang diberikan. Hukum  sedekah itu disunnahkan dan dianjurkan untuk dikeluarkan kapan saja.

Hadiah adalah pemberian sesuatu yang bermanfaat dari seseorang kepada orang lain sebagai penghormatan tanpa mengharap gantinya hanya untuk mencari rida Allah swt. Dasar hukum disyariatkannya hadiah adalah firman Allah swt. dan sunah Rasulullah saw.

Pun begitu, apabila seseorang telah menghibahkan hartanya kepada individu yang lain, dia tidak boleh menarik semula atau membatalkan hibah tersebut kecuali dalam situasi seorang bapa menghibahkan harta kepada anaknya atau datuk kepada cucunya.

Selangor Malaysia

Hibah Dan Wakaf Dalam Konteks Takaful Ikhlas | 0192625146

Share This: